Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Evon Capital Oy Ab:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatut ehdot ja toiminta tavat pätevät yleisesti kaikessa Evon Capital Oy Ab:n liiketoiminnassa ja www.evon.fi verkkosivuilla. Laadittu 8.8.2021. Viimeisin muutos 30.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Evon Capital Oy Ab Osoite: Rauhankatu 2, F 69, 13100, Hämeenlinna, Suomi Y-tunnus 3094125-8 LEI-tunnus 984500509DB365878B43

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kaarlo Tiili Sähköposti: info@evon.fi

3. Rekisterin nimi

Evon Capital Oy Ab:n asiakas-, omistaja-, työntekijä-, luottamushenkilö-, markkinointi- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) - sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena - laki (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) - rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, omistajien tunnistaminen, palvelun turvallinen käyttö ja rahanpesun estäminen sekä muut yhtiön tarpeelliseksi katsoma toiminta. Tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa käyttää automatisoituun päätöksentekoon ja profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esimerkiksi: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), wwwsivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen, omistajuuteen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tämän lisäksi yhtiö voi liittää rekisteriin henkilötietoja esim. henkilötunnuksen. Yhtiö säilyttää tietoja tarpeelliseksi katsomansa ajan. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen, jos ne eivät kiinteästi koske yhtiömme toimintaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin se on yhtiön tarpeiden mukaista. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta lain sallimissa rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Käyttäessäsi palveluitamme luotavat tietoja esimerkiksi maksujen välittäjille (esim. pankit, rahoituslaitokset ja Stripe)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 3 Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).